im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

انسان های عجیبی هستند. انسان های عجیب فوق العاده

انسان های عجیبی هستند...
انسان های عجیب فوق العاده...
مگر می شود با زخم ما ، یک نفر دیگر دردش بگیرد؟!
مگر می شود با مشکل و گرفتاری های ما، یک نفر دیگر درگیر شود؟!
مگر می شود با بیماری ما، یک نفر دیگر بیمار شود؟!
مگر می شود کسی ما را بیشتر از خودش دوست داشته باشد؟!
دارم درباره ی کسانی می گویم که دعا هایشان بر آورده می شود...
کسانی که انگار خدا آن ها را جور دیگری دوست دارد...
کسانی که ما را بهتر از خودمان می شناسند...
کسانی که شاید در خوشی هایمان کنارشان نباشیم اما وقتی زندگیمان به بن بست می خورد، وقتی از همه خسته می شویم ، لحظه ای ما را تنها نمی گذارند ...
کسانی که خوب بودنشان ترازو ندارد...
انسان های عجیبی هستند...
عجیب عاشق... عجیب مهربان... عجیب با گذشت...
مادران را می گویم...

👤حسین حائریان


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید