گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

همچنین در شماره پنجم از باب بیست و ششم سِفر پیدایش،

همچنین در شماره پنجم از باب بیست و ششم سِفر پیدایش،

همچنین در شماره پنجم از باب بیست و ششم سِفر پیدایش، کلمه‌ی «تورات» به صورت جمع آمده است و مقصود از «تورات‌ها» تورات کتبی و شفاهی است. (14) اما دانشمندان یهود درباره‌ی این‌که چه نیازی بود تا خداوند دو «تورات» به حضرت موسی بدهد، گفته‌اند: احکام تورات کتبی برای آن بود که قوم اسرائیل با عمل به آنها شایستگی کسب کند. اما تورات شفاهی برای آن آمده است که قوم اسرائیل را از گروه‌های دیگری که مدعی هستند از قوم اسرائیل‌اند و به تورات عمل می‌کنند، یعنی مسیحیان، متمایز سازد؛ زیرا مسیحیان هم مدعی بودند که عهد قدیم را قبول دارند. (15)

تورات به مثابه یک دیانت

توسعه‌ی دیگری که در کاربرد واژه‌ی «تورات» صورت گرفته، مربوط به اواخر دوره‌ی تلمودی است. در این کاربرد جدید کلمه‌ی «تورات» به کتابی خاص اشاره ندارد، بلکه به دیانتی خاص اشاره می‌کند. از آن زمان به بعد وقتی یک متدین می‌خواهد به دیانت خود اشاره کند «تورات» را به کار می‌برد، یعنی آن چیزی که در زبان دانشمندان غیرمتدین به این دین خاص از آن به «یهودیت» (16) و در زبان فرد مؤمن از آن به «تورات» تعبیر می‌شود. (17)

مطابق کاربرد اخیر، واژه‌ی «تورات» به طور مستقیم به کتابی خاص اشاره ندارد، بلکه مقصود از آن مجموعه اعتقادات، اخلاقیات، احکام و شعائری است که از متون وحیانی برداشت شده است. در ادبیات تلمودی از واژه‌ی «تورات» بسیار زیاد استفاده شده که ظاهراً در بسیاری از موارد مقصود از آن همین معنای اخیر است. برای نمونه در این کتاب بر تحصیل تورات بسیار تأکید شده و گاهی تعبیر به گونه‌ای است که فرد نباید به هیچ چیز دیگری غیر از آن بپردازد. (18) حال آن‌که بحث‌های زیادی از دانشمندان یهود در تلمود آمده است که رابطه‌ی دوری با کتاب تورات یا مجموعه‌ی عهد قدیم دارد.

پس مقصود از تحصیل تورات یا تعلیم آن که مورد تأکید قرار گرفته، تحصیل علوم دینی است و البته این علوم با متون مقدس بی‌ارتباط نیستند، بلکه مستند به آنها هستند. بنابراین وقتی یک دانشمند تلمودی کلمه‌ی «تورات» را به کار می‌برد و بر تحصیل یا تدریس یا اندیشه در آن تأکید می‌کند، مقصود او کتاب خاصی نیست، بلکه مقصود یک جهان‌بینی و یک شیوه‌ی زندگی است. در واقع کلمه‌ی «تورات» نمادی است که همه‌ی اصول و فروع دیانتی را که «یهودیت» خوانده می‌شود، در برمی‌گیرد. (19)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هرچند کلمه‌ی «تورات» کتاب خاص حضرت موسی (ع) یعنی اسفار پنج‌گانه را به ذهن می‌آورد و شناخته‌شده‌ترین مصداق همان است، اما این واژه در دو دین یهودیت و مسیحیت کاربردهای دیگری هم داشته است. واژه‌ی «تورات» علاوه بر اسفار پنج‌گانه حضرت موسی برای کل عهد قدیم و کل متون مقدس یهودی که شامل مجموعه عظیم تلمود می‌شود، و دیانتی که «یهودیت» خوانده می‌شود، به کار رفته است.

بنابراین اگر در متنی از واژه‌ی «تورات» استفاده شده، نمی‌توان به صورت قطعی از آن اسفار پنج‌گانه را برداشت کرد. برای نمونه در قرآن مجید و روایات اسلامی متعدد به تورات اشاره شده، یا مطلبی از آن نقل شده است. ممکن است مطلب نقل شده در اسفار پنج‌گانه یافت نشود، اما این مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که ممکن است در تلمود موجود باشد و در عصر ظهور اسلام، که پس از دوره تلمودی بوده کل متون مقدس یهود به این نام خوانده می‌شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Eliade, The Encyclopedia of Religion, p. 556.
2. Contemporary Jewish Religious Thought, pp. 995-996.
3. Harper’s Bible Dictionary, p. 1083.
4. Loc. cit., and The Oxford Companion to the Bible, p. 747.
5. Loc. cit.
6. Loc. cit.
7. Encyclopedia Judaica, vol. 15, p. 1236.
8. Ibid., vol. 15, p. 123; Contemporary Jewish Religious Thought, p. 997.
9. Encyclopedia Judaica, vol. 15, p. 1236.
10. Contemporary Jewish Religious Thought, p. 996.

11. کلاپرمن، تاریخ قوم یهود، ج2، ص 98-99.
12. کُهن، گنجینه‌ای از تلمود، ص165.

13. Ibid., vol. 15, p. 1236.
14. Ibid., vol. 15, p. 1236.

15. گنجینه‌ای از تلمود، ص163-164.

16. Judaism.
17. ibid., vol. 3, p. 1447.

18. گنجینه‌ای از تلمود، ص154-155.

19. TEJ, V. 3, P. 1448.

منبع: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ؛ بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی – مسیحی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول: بهار 1396.

کاربردهای تورات ، کاربردهای تورات ، کاربردهای تورات ، کاربردهای تورات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید