im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

بیشتر آدمها در نوعی بی خبری همیشگی زندگی می کنند. آنها

بیشتر آدمها در نوعی بی خبری همیشگی زندگی می کنند. آنها همیشه امیدوارند که چیزی اتفاق بیفتد و زندگیشان را دگرگون کند. حادثه ای، برخوردهای اتفاقی، بلیت برنده بخت آزمایی، تغییر سیاست و حکومت...
آنها هرگز نمیدانند که همه چیز از خودشان آغاز می شود...!!

مارک فیشر

همه چیز از درون اغاز میشود
درونت را مرتب کن بیرون خود به خود مرتب میشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید