ناراحتناراحت
@mahmoodx

تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دل

تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دل

تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دل

نرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری


استــــــاد _شهریار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید