im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم! بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم

ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم!
بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم یا ضد اجتماعی هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم.
تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمیزند، ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم.
چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها و تلاشهای بیهوده برای قانع کردن دیگران، بر باد رفته اند

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید