گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

سنت جروم و ترجمه ولگات نکته شایان توجه

سنت جروم و ترجمه ولگات نکته شایان توجه

سنت جروم و ترجمه ولگات

نکته شایان توجه این است که با جدایی تدریجی بخش شرقی و غربی امپراتوری روم و تقسیم کلیسا به دو بخش شرقی و غربی، زبان دینی این دو بخش نیز از هم جدا شد و بدین صورت زبان دینی بخش شرقی همان زبان یونانی باقی ماند، اما زبان بخش غربی به لاتین تبدیل شد. این امر باعث شد به‌تدریج ترجمه‌هایی از کتاب مقدس به زبان لاتینی صورت گیرد. مهم‌ترین ترجمه لاتینی، که مورد قبول کلیسای کاتولیک واقع شد، ترجمه‌ی جروم بود که شامل عهد قدیم و عهد جدید می‌شود و به «ولگات» (43) معروف است. او عهد قدیم را از اصل زبان عبری در سال‌های 392-450 م. به لاتین ترجمه کرد و کتاب‌های اضافی نسخه‌ی سبعینیه را به عنوان ضمیمه‌ی کتاب آورد. (44)

اما گروه متأخرتر مسیحی، که در قرن شانزدهم میلادی ظهور کرد، یعنی پروتستان‌ها، نسخه‌ی عبری را به عنوان عهد قدیم پذیرفتند، ولی در ترتیب کتاب‌ها ترتیب نسخه‌ی سبعینیه را رعایت کردند. (45) البته در میان خود آنان هم اندک اختلافی دیده می‌شود. برای مثال لوتری‌ها کتاب‌های اضافی نسخه‌ی سبعینیه را در انتهای کتاب قرار دادند؛ زیرا اگرچه آن‌ها را قانونی نمی‌دانستند، اما برای مطالعه و آموزش سودمند می‌شمردند، اما کالونی‌ها آن‌ها را به طور کلی از کتاب مقدس حذف کردند. (46)

کلیسای کاتولیک در شورای ترانت که در سال 1546 م. تشکیل شد، کتاب‌های اضافی را در کتاب مقدس گنجانید و هرگونه تفاوتی بین آنها را رد کرد. (47)

پی‌نوشت‌ها:

1. The Oxford Bible Commentary, p. 4.
2. Septuagint
3. Ibid., pp. 7-8; The New International Dictionary of the Bible, p. 916.
4. Letter of Aristeas
5. The Jewish Religion: A Companion, P. 453.
6. Loc. cit.; The New International Dictionary of the Bible, P. 916.
7. Loc. cit.
8. Hebrew Bible (= Hebrew Sc ripturs)
9. Loc. cit.
10. Neviim
11. Ketuvim

12. هلی، راهنمای کتاب مقدس، ص171؛

The New International Dictionary of the Bible, P. 148; The Oxford Bible Commentary, p. 11.
13. The Oxford Companion to the Bible, p. 19 The Jewish Religion: A Companion, p. 50.
14. canonization
15. canon
16. Loc. cit
17. Encyclopedia Judaica, p. 817.

18. پیترز، یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص62؛
The Jewish Religion: A Companion, p. 50
19. الکتاب المقدس، ص48-50.

20. The Jewish Religion: A Companion, pp. 50-51.

21. یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص61.

22. Encyclopedia Judaica, Vol. 4, p. 821.

23. اپوکریفای عهد عتیق، ص167-168.

24. Ibid., Vol. 4, p. 221.
25. Harper’s Bible Dictionary, p. 219.
26. Encyclopedia Judaica, Vol. 4, p. 821.

27. یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص53.
28. همان، ج2، ص54-55.

29. The Jewish Religion: A Companion, p. 453.

30. یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص56.

31. Loc. cti.

32. سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص180-181؛ الکتاب المقدس، ص49-50؛ Encyclopedia Judaic, vol. 4, pp. 822-824.
33. سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص179-181؛ الکتاب المقدس، ص48-50؛ Ibid., pp. 821-824.

34. The Jewish Religion; A Companion, p. 50.

35. الفغالی، المدخل الی الکتاب المقدس، ج1، ص66؛ The Oxford Companion to the Bible, p. 66.

36. The Jewish Religion: A Companion, p. 50.

37. سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص182.
38. همان‌جا.
39. یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص57-58.
40. سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص182.
41. یهودیت، مسیحیت و اسلام، ج2، ص58-59.

42. The Oxford Companion to the Bible, p. 5 and 79.
43. Vulgate

44. الفغالی، المدخل الی الکتاب المقدس، ج1، ص86-89؛ سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص52؛ Ibid., p. 753.
45. Ibid., p. 19.
46. سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص182-183؛ Ibid., p. 5.
47. همان، ص 183.

منبع: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ؛ بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی – مسیحی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول: بهار 1396.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید