ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

چشمایت را ورق بزن. شاید؛ در گوشه ای از

چشمایت را ورق بزن. شاید؛ در گوشه ای از

چشمایت را ورق بزن...
شاید؛
در گوشه ای از آن مرا به یادگار کشیده باشی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید