اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻧﺬﺭ ﮐﻨﯿﺪ

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻧﺬﺭ ﮐﻨﯿﺪ
اصفهانی

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻧﺬﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺬﺭ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻭﻗﺖ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﻥ
و ایران را برای مداوا در اغوش گرفتند
.
بهاران و نوروز مبارک

مشاهده همه ی 5 نظر