زهرا♥ارشد سرای شادی♥
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا♥ارشد سرای شادی♥

⏱از وقتتان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است

⏱از وقتتان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است

⏱از وقتتان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است.
⏱از وقتتان برای تفکر استفاده کنید زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.
⏱از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه،منبع عقل و دانش است.
⏱از وقتتان برای دوستی استفاده کنید، زیرا دوستی، جاده ی خوشبختی است.
⏱از وقتتان برای عشق استفاده کنید، زیراعشق،لذت زندگی است.
⏱از وقتتان برای خنده استفاده کنید، زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید