ೋღ mahtab ღೋ
ورزشکارورزشکار
ೋღ mahtab ღೋ

اینجورۍ‌که‌#سعدۍ‌دلجویۍمیکردِه‌هیچ بشَرۍ‌نمۍتونستِه‌دِلجویۍ‌کنِه: «اۍ‌سروِ‌خوش‌بالاۍمَن اۍ

اینجورۍ‌که‌#سعدۍ‌دلجویۍمیکردِه‌هیچ بشَرۍ‌نمۍتونستِه‌دِلجویۍ‌کنِه: «اۍ‌سروِ‌خوش‌بالاۍمَن اۍ

اینجورۍ‌که‌#سعدۍ‌دلجویۍمیکردِه‌هیچ بشَرۍ‌نمۍتونستِه‌دِلجویۍ‌کنِه:
«اۍ‌سروِ‌خوش‌بالاۍمَن اۍدلبَر‌رعناۍ من
لعلِ‌لبت‌حلواۍ‌مَن‌از‌مَن‌چِرا‌رنجیدِه‌اۍ؟»😌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید