حمیـــــــــــدرضاHRKH
قبراققبراق
حمیـــــــــــدرضاHRKH
مشاهده همه ی 2 نظر
امیرو

991 پست
amirfaihad
amirfaihad
امیرو : من دشمن مردم آمریکا نیستم اما این مردم طوری تربیت شده اند که از بدبختی مردم دیگر کشورها یا شاد میشوند یا بی تفاوت هستند.
حمیـــــــــــدرضاHRKH

635 پست
shahabehamidi
shahabehamidi
حمیـــــــــــدرضاHRKH :
 نوشته اصلی توسط امیرو
من دشمن مردم آمریکا نیستم اما این مردم طوری تربیت شده اند که از بدبختی مردم دیگر کشورها یا شاد میشوند یا بی تفاوت هستند.
قبول دارم عموماً همین طور به نظر میان {-37-}