آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.
آروم و عادیآروم و عادی
آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.

برای من ماجرای مردی را نقل ڪرده اند ڪه دوستش به

برای من ماجرای مردی را نقل ڪرده اند ڪه دوستش به زندان افتاده بود و او شب ها بر ڪف اتاق میخوابید تا از آسایشی لذت نبرد ڪه رفیقش از آن محروم شده بود.

چه ڪسی ، آقای عزیز چه ڪسی برای ما بر زمین خواهد خفت؟ 🌻

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید