جالب و خواندنی حوصله تان از خانه نشینی سر رفته؟!

جالب و خواندنی
حوصله تان از خانه نشینی سر رفته؟!
کافیست تخت بیمارستان را مجسم کنیم که میتوانستیم هم اکنون روی آن از ناراحتی جسمی و روانی کلافه باشیم! کدام ترجیح دارد؟ خانه یا بیمارستان؟

می‌توانستیم جای پزشکی باشیم که بیماران روی صورتش عطسه و سرفه میکنند و هر آن ممکن است به کام ویروس و بیماری کشیده شود. کدام راحت تر است؟ مبل کسل کننده ی خانه یا جایگاه او؟

می‌توانستیم جای پرستاری باشیم که روزهاست فرزندانش را به دیگران سپرده از ترس اینکه هنگام بازگشتن از بیمارستان آنها را آلوده کند!
کدام سخت تر است؟! ندیدن فرزندان یا کنارشان وقت گذراندن در کنج خانه؟

خانه هر چقدر هم کسل کننده باشد، بسیار راحت تر است! کمی متفاوت نگاه کنیم!

ســـرای دوستی ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید