amir ali
amir ali

از روی زندگی‌ست که شاعر با آب و

از روی زندگی‌ست که شاعر با آب و

از روی زندگی‌ست
که شاعر
با آب و رنگ شعر
نقشی به روی نقشهٔ دیگر
تصویر می‌کند

او شعر می‌نویسد

یعنی؛
او دست می‌نهد به جراحاتِ شهرِ پیر

یعنی؛
او قصه می‌کند به شب
از صبحِ دلپذیر

او شعر می‌نویسد

یعنی؛
او دردهای شهر و دیارش را
فریاد می‌کند

یعنی؛
او با سرودِ خویش
روان‌های خسته را
آباد می‌کند

او شعر می‌نویسد

یعنی؛
او قلب‌های سرد و تهی مانده را
ز شوق سرشار می‌کند...

احمد_شاملو

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 6 نظر