❤ســـارا❤
❤ســـارا❤

زخمهای دستــم را می بست و میگفت:

زخمهای دستــم را می بست و میگفت:

زخمهای دستــم را می بست و میگفت:


چرا با خود چنین کردی؟؟؟


ولی زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید،


چرا با تو چینین کردم... !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید