اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺯِ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮِ ﺳﺮِ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺕ ﮐﺸﺘﻪ

ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺯِ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮِ ﺳﺮِ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺕ ﮐﺸﺘﻪ

ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺯِ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮِ ﺳﺮِ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺕ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﺷﮑﻨﺞ ﺁﻥ ﻣﻮﯼِ ﺳﺮِ ﻓﺮﻓﺮﯼ ﺍﺕ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﻡ ﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﯽ
ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺷﻤﺲِ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺕ
ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻌﺮِ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺞِ ﻟﺒﺖ
ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﻟﺐِ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺮﯼ ﺍﺕ ..!
.
.
.
روز دوستان موفرفری مبارک

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید