sina rad
مهربونمهربون
sina rad

گاه دلتنگ می شوم دلتنگتر از همه دلتنگی

گاه دلتنگ می شوم دلتنگتر از همه دلتنگی

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگتر از همه دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

و حسرت ها را می شمارم

و باختن ها را،

و صدای شکستن ها را…

نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام

و کدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که این چنین دلتنگم.

دلتنگم، دلتنگ…!

ســـرای دوستی ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید