LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

اینجا و آنجا بر زمین، با گونه‌ای عشق رویاروی می‌شویم که

اینجا و آنجا بر زمین، با گونه‌ای عشق رویاروی می‌شویم که

اینجا و آنجا بر زمین، با گونه‌ای عشق رویاروی می‌شویم که در آن، عطش تصاحب یکدیگر، جای خود را به اشتیاقی نوین می‌دهد.
اشتیاقی والا و مشترک برای رسیدن به آرمانی فراتر از آن دو.

ولی چه کسی چنین عشقی را می‌شناسد؟ چه کسی آن را تجربه کرده است؟ شاید نام درست آن "دوستی" باشد.

✏️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید