LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

از قدیم رسم بود که اگر ستاره دنباله‌دار دیدی آرزو کنی…

از قدیم رسم بود که اگر ستاره دنباله‌دار دیدی آرزو کنی…

از قدیم رسم بود که اگر ستاره دنباله‌دار دیدی آرزو کنی…
اگر قاصدک دیدی آرزو کنی…
ستاره رد می‌شود؛
قاصدک را هم باد می‌برد...
قدیمی ها خوب می‌دانستند که آرزو ماندنی نیست، نباید آرزو به دل بماند؛ آرزو را باید فوت کرد، رها کرد به حال خودش...
آنها باید جاری باشند تا برآورده شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید