حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

/رود و دریا/ در مسیر رود بود سنگلاخ

/رود و دریا/ در مسیر رود بود سنگلاخ

/رود و دریا/

در مسیر رود بود سنگلاخ ها

رود زصخره زدو شد سیلاب ها

آرزویش به دریا رسیدن میرفت

در مسیر دریا چه بود سنگلاخ ها

رود گلالود شد از سنگ خاک گرفته

مدتی ماندو بو گرفت زسنگلاخ ها

سد او شدن تا به دریا نرسد

سد او که اندیشه دریا شدن ها

خروش او باران میگرفت

زسنگ شکستو شد همره دریاها

شاعر-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید