...
آروم و عادیآروم و عادی
...

حرف که می زنی صدایت ادامه ی آوازِ

حرف که می زنی
صدایت ادامه ی آوازِ
پرندگان است،
وقتی که شب
خاموششان کرده است!
و لب که می بندی
سکوتت ادامه ی کویر ...!

«تو ادامه ی همه چیز هستی»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید