Forogh59
Forogh59

🔹️🔷️بايد به آدمها اجازه داد كه گاهى غمگين باشند. ▫️بايد

🔹️🔷️بايد به آدمها اجازه داد كه گاهى غمگين باشند. ▫️بايد

🔹🔷️بايد به آدمها اجازه داد كه گاهى غمگين باشند.
▫️بايد اجازه داد كه گاهى در خودشان فرو بروند و ميل به سخن با هيچكسى را نداشته باشند.
🔘آدميزاداست ديگر...
👈تنظيم نشده است كه هميشه سرحال و شاد باشد..
گاهى هم نياز دارد غمگين باشد،غصه بخورد و يا حتى اشك بريزد

👌آدم اگر هميشه شاد باشد جاى تعجب دارد...
●اگر هميشه سرحال باشد عجيب است.
▫️بايد به آدم ها اجازه ى زارى كردن و گلايه كردن داد
▫️بايد اجازه داد تا براى رنج هاى به پايان نرسيده و قلب هاى ترميم نشده شان عزاداري كنند تا ارام شوند؛تا تمام شوند!
➖گاهى بايد به آدم ها اجازه ى شيون كردن داد
➖اجازه ى هوار كشيدن و مشت به ديوار كوباندن
➖اجازه بروز دادن و نفسِ تازه گرفتن....
👈بايد فرصت بيرون ريختن آسيب هايشان را داشته باشند تا به حال خوش برسند.
🔹🔷️ادمها از فرو خوردن بغض ها و دردهايشان است كه غمگين شده اند👌كه ديگر شاد نيستند..

🔹🔷️از شنيدن جملات بيش از حد مثبت انديشانه است كه احساس ميكنند تمام آدمها خوشبخت هستند و خودشان را بابت داشتن غصه هايشان سركوفت ميزنند..
👈انتقال بيش از حد حس اميدوارى و يا تكرار جملات مثبت انديش گاهى از آن طرف بوم صدمه ميزند كه آدم گمان ميكند فقط خودش انقدر غصه دار است و بعد از گفتن دردها و اسيب هايش خجالت ميكشد و نتيجه اش▫️ميشود غم ها را به درون خودش ريختن
▫️ميشود تهي شدن و كم آوردن ميان راه....
▫️ميشود نفس بريدگى و خسته از قدرت هاى تحميل شده به روحش كه تو ميتوانى غافل از اينكه سالهاست به نقطه ي نميتواندِ جسم و روحش رسيده..👌اما چون روى بازى براى بيان كردن "من خسته شدم" و يا "من نميتوانم"هايش نديده هنوز هم ادامه داده است...
🔹🔷️آدم ها هميشه خوشحال نيستند..
👌👈فقط از بروز غصه هايشان فرار ميكنند ،خجالت ميكشند چون من و شما هميشه وادارشان كرده ايم كه نبايد گلايه كنند نبايد جايى غصه اى داشته باشند
➖و يا تصور كرده ايم هميشه حرف هاى خوبمان كه از روانشناس حرفه اى مان شنيده ايم كارساز هست و ادمهارا نجات ميدهد..
➖اما گاهي هم سمى هستند
➖گاهى حق طبيعى آدم هارا ميگيرند
➖و در انتها آنها براى هميشه تمام ميشوند...
👈👈به آدمها اجازه ى غمگين بودن بدهيد!

مشاهده همه ی 2 نظر