سید
سید

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

بي نهايت لجن...

بي نهايت فرشته...

بنگر به كدام نزديكتري !!


"دكتر شريعتي"

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید