مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان

آنروزبهاربودکه تورادیدم آنروزتوراباغروروآرزویافتم امامطمئن نبودم که مقصدکجاست. آنروزقلبم ش

آنروزبهاربودکه تورادیدم
آنروزتوراباغروروآرزویافتم امامطمئن نبودم که مقصدکجاست.
آنروزقلبم شعله ورشدوسرنوشتم همانندچرخی گردید.
آنروزتومثل مه بودی مرابه گونه ای احاطه کردی که نتوانستم مقاومت کنم.
آنروزتورایافتم مانندبچه ای که عروکش رایافته.
((یادآنروزهمیشه درقلب من است))
ابربایدبداندکه باحرکت آهسته اش لحظه باشکوه باهم بودنمان رابرهم نزند،بادابرهارامیبرد.
اماتوکجاهستی زمانی که دلم برایت تنگ میشود.من بالبخندبه آسمان نگاه میکنم آیا تومرامیبینی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید