آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ

روی قبرم بنویسید مثل نخودچی ته آجیل بود

روی قبرم بنویسید
مثل نخودچی ته آجیل بود
وقتی که هیچ چیزی نبود
میموندن سراغش

گندمزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید