خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد


خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ آغاز کسی باش که پایان تو باشد
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید