هر روز!
هر روز!

» آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی) » آموزش

» آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی) 
 » آموزش

» آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی)
» آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی) : » آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی)
: » آموزش نجوم قسمت اول (منظومه شمسی)

به گزارش :

منظومه شمسیشکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش از ابری متشکل از گاز وغبار بین ستاره ای آغاز گردید.جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر به وجود آورد.جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد .هنگام دوران مواد موجود در ابر پهن شده و حلقه ای به وجود آمد ه که نواحی متراکم مرکزی را در بر مبگرفت.سرانجام در این ناحیه متراکم،گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته ای فراهم گشت و بدین ترتیب،ستاره خورشید به وجود آمد .اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه به وجود امدند این اعضا عبارتند از سبارات سیارکها و ستاره های دتباله دار که هر کدام به صورت مفصل درپست های بعدی توضیح داده خواهد شد. در کل ترکیب ستاره ای به نام خورشید و هشت سیاره با نام های تیر(عطارد)،ناهید(زهره)،زمین،مریخ (بهرام)،مشتری،زحل،اورانوس و نپتون و تعدادی سیارک وتعدادی دنباله دارو تعدادی سیاره کوتوله که با نظمی قابل توجه دور آن میچرخند و مقداری گاز و غبار بین ستاره ای را منظومه شمسی مینامند .
سیاره تیر (عطارد)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید