لحظه  بروز رسانی 
ժąղįƴɕƪ ✔
ժąղįƴɕƪ ✔

زندگی بدون عشق هیچ معنی ندارد و عقل بدون عشق

زندگی بدون عشق هیچ معنی ندارد و عقل بدون عشق

زندگی بدون عشق هیچ معنی ندارد
و عقل بدون عشق غیر ممکن است
مهم نیست که سوال چه زمانی پاسخ عشق است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ժąղįƴɕƪ ✔
ժąղįƴɕƪ ✔

بگذار تا بگریم، چون ابر در بهارانکز سنگ ناله خیزد، روز

بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران
سعدی به روزگاران، مهری نشسته در دل
بیرون نم یتوان کرد، الا به روزگاران
سعدی

مشاهده همه ی 60 نظر
ժąղįƴɕƪ ✔
ժąղįƴɕƪ ✔

زهی عشق، زهی عشق، که ما راست خدایا / چه نغزست و

زهی عشق، زهی عشق، که ما راست خدایا /
 چه نغزست و چه خوبست چه زیباست خدای ا
از آن آب حیاتست که ما چرخ زنانیم /
 نه از کف و نه از نای، نه دف هاست خدای ا
مولانا

مشاهده همه ی 12 نظر
ժąղįƴɕƪ ✔
ժąղįƴɕƪ ✔

از شبنم عشق خاک آدم گل شدشوری برخاست فتن های حاصل

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتن های حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره خون چکید و نامش دل شد
ابوسعید ابوالخیر

مشاهده همه ی 4 نظر