لحظه  بروز رسانی 
Sαгα Мαzαчεгเ
خوشتیپخوشتیپ
Sαгα Мαzαчεгเ

1437053262472046_large.jpg
قلمــــت را بردار
بنويس از همـــه ى خوبيها
زندگــــى، عشــــــق، اميــد
و هر آن چيز که بر روى زمين زيبا هست
گل مريــــم، گــــل رز
بنويس از دل يک عاشق بى تاب وصال
از تمنــــــا بنويــــس
از دل کوچک يک غنچه که وقت است دگر باز شود
بنــــويس از لبـــــخند
از نگاهـــــــى بنويـــــس
کـــــه پــــــر از عشــــــــق
به هر جاى جهـــــــان مى نگرد
قلمــــــت را بردار
روى کاغــــــذ بنويس
زندگى با همـــه تلخى ها
باز هــــم شيـــــرين اســـت

مشاهده همه ی 3 نظر
Sαгα Мαzαчεгเ
خوشتیپخوشتیپ
Sαгα Мαzαчεгเ
IMG_20150110_112514.jpg


ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣــــــــــــﻮﺵ ﻧﮑــــــــــــﺮﺩﻧﺖ ... ﻫﻤﯿـــــــــــﺸﻪ ﻋﮑـــــــــــــــﺲ ﺍﺕ ﺭﺍ دﺭ ﺁﻏﻮﺵ گرفتم. ... برﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻧـــــــــــﻢ ... ﭼﻨﺪﻧﻔـــــــــــــــــﺮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺁﻏــــــــــــــﻮﺵ ﺍﺕ ﮔﺮﻓﺘـــــــــــــــــــــــﻪ ﺍﯼ..؟..

مشاهده همه ی 65 نظر
Sαгα Мαzαчεгเ
خوشتیپخوشتیپ
Sαгα Мαzαчεгเ

                                                        گـــیر کــرده امـ ...

                                                   شـــبیه کوُســـه ای پیر ، 

                                              مـــیآن ِ انتــــقآم مآهـــی هـــآ ...

مشاهده همه ی 9 نظر
Sαгα Мαzαчεгเ
خوشتیپخوشتیپ
Sαгα Мαzαчεгเ

ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺎ، ﺷﻐﻞ
ﺍﻧﺒﯿﺎﺳﺖ. ﻣﻨﻢ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻢ . ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻧﺒﯿﺎ
ﮐﻪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ . ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ!
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﮎ ﺑﻮﺩ ...

مشاهده همه ی 16 نظر
Sαгα Мαzαчεгเ
خوشتیپخوشتیپ
Sαгα Мαzαчεгเ

به بعضيا باس گفت : 

به طلا ميرســى نـــــاز ميكنى ؛
به گُـــ ه ميرسى دَهن باز ميكنى  . . . ؟؟!!! 
اِى جــــــــان  ؛
 چه حُسْنِ سليقـــــه اى

مشاهده همه ی 3 نظر