لحظه  بروز رسانی 
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم که

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان ٬جهان را باهمه زیبایی و زشتی به روی یکدگر ویرانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان ولرزان ٬دیگری پوشیده از صد جامه رنگین زمین و آسمان را واژگون، مستانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه ٬چند بزمی ٬گرم عیش ونوش می دیدم ٬نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم نه طاعت می پذیرفتم ٬نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ، پاره پاره در کف زاهد نمایان سبحه صد دانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو، آواره و دیوانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان سراپای وجود بیوفا معشوق را پروانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که می دیدم مشوش عارف عامی زبرق فتنه این علم آدم سوز مردم کش ٬بجز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی تا که می دیدم عزیزی نابجا ناز بر یک ناروا گردیده خواری می فروشد. گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
چرا من جای او باشم؟ همین بهتر که او جای خود نشسته و تاب و تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد ٬وگرنه من بجای او چو بودم ، یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل فرزانه می کردم ؟؟؟!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

رَفــته ای ؟ بـه دَرَکــ ! هَنــوز هــَـمـ بهـــتریـ ـن

رَفــته ای ؟ بـه دَرَکــ !
هَنــوز هــَـمـ بهـــتریـ ـن هـا وجــ ـود دارنــ ـد
دُنــبال کســ ـی خواهــ ـَـمـ رَفــ ـت
کـ ـه مــرا بـ ـه خاطــ ـر خ ـُـودَم بـ ـخواهـ ـد
نـ ـه زاپـ ـاســی برای بازیــ ـچــ ـ ـه بودَن !!!

مشاهده همه ی 4 نظر
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته ای …

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته ای …
باید کاری را انجام دهی که تا بحال انجامش نداده ای …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

همیشه نباید حرف زد گاه باید سکوت کرد حرف

همیشه نباید حرف زد
گاه باید سکوت کرد
حرف دل که گفتنی نیست !
باید آدمش باشد
کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

هر کسی توان تجربه کردن عشق را دارد، اما تنها

هر کسی توان تجربه کردن عشق را دارد،
اما تنها کسی قادر است عشقش را تازه نگاه دارد که
آن را مانند گلی در گلدان آبیاری کند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

کـاش از بـیـن ایـن هـمـهـ آدم هــایـی کـهـ ”

کـاش
از بـیـن ایـن هـمـهـ آدم هــایـی کـهـ ” پـیــشـم ” هـسـتـند
یـکـی ” پـــشـــتــــــم ” بـود …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید