لحظه  بروز رسانی 
a.sh
شادشاد
a.sh

مراقب این گوهر ارزشمند (حیا) باشیم .حیا با دین و ایمان

مراقب این گوهر ارزشمند (حیا) باشیم ...
حیا با دین و ایمان رابطه ی مستقیم داره اگه از بین بره دین و ایمان هم از بین میره ...(چادر و مانتوهای مناسب ابزار حفظ حیا هستند که چادر بهترین نوعشون هست)
إن شاءالله به حق امام حسین علیه السلام و یاران و خانواده ی پاک و بزرگوارش حیا در جامعه ی ما از بین نره ...
10632644_742033799165407_355120703431591

مشاهده همه ی 21 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

10710791_732603680108419_4434345182434119115_n.jpg

مشاهده همه ی 19 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

معنی واقعی واژه داف ( Duff )چیست؟!آیا میدانید:لغت داف که این

معنی واقعی واژه داف ( Duff )چیست؟!
آیا میدانید:لغت داف که این روزها برای خانمها به کار میبرند، یعنی چی؟
داف در زبان آلمانی یعنی بند کفش!
و در زبان انگلیسی یعنی سبزى هاى فاسد جنگل ،
در اروپا برای دختران و زنان فاحشه به كار می رود.
وحتی در تایلند محلی به نام دافی جایی هست برای زنان روسپی
و نکته ی تامل برانگیز این جاست که بسیاری از دختران در ایران با شنیدن این کلمه فک میکنن خیلی خوشگلن و وقتی با این نام خطاب میشوند،احساس خوشایندی نیز دارند..!

10357822_725722237463230_917214255577279

مشاهده همه ی 33 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

لیست تمامی پادشاهان ایران زمین از مادها تا ساسانیانماد ها_ دیوکس

لیست تمامی پادشاهان ایران زمین از مادها تا ساسانیان

ماد ها_ دیوکس یا دیا اکو
مادها_کیاکراس یا هوخشتره
مادها_استیاگ یا ایخ توویگو
هخامنشیان _کوروش بزرگ
هخامنشیان_کمبوجیه دووم
هخامنشیان_داریوش اول
هخامنشیان_خشایار شاه اول
هخامنشیان_اردشیر اول یا دراز دست
هخامنشیان _اردشیر اول
هخامنشیان خشایار شاه دوم
هخامنشیان_سغدیان
هخامنشیان _داریوش دوم
هخامنشیان _اردشیر دوم
هخامنشیان _اردشیر سوم
هخامنشیان _ارشک
هخامنشیان _داریوش سوم
____________
اشکانیان _ارشک _اشک اول
اشکانیان _تیرداد اول_اشک دوم
اشکانیان_اردوان اول_اشک سوم
اشکانیان _فری پایت_اشک چهارم
اشکانیان _فرهاد اول_اشک پنجم
اشکانیان مهرداد اول_اشک ششم
اشکانیان_فرهاد دوم _اشک هفتم
اشکانیان_اردوان دوم _اشک هشتم
اشکانیان _مهرداد دوم _اشک نهم
اشکانیان _سنتروک _اشک دهم
اشکانیان_فرهاد سوم _اشک یازدهم
اشکانیان _مهرداد سوم _اشک دوازدهم
اشکانیان _ارد اول_اشک سیزدهم
اشکانیان_ فرهاد چهاروم_اشک چهاردهم
اشکانیان _فرهاد پنجم _یا فرهادک _اشک پانزدهم
اشکانیان_ارد دووم _اشک شانزدهم
اشکانیان__ونن اول_اشک هفدهم
اشکانیان _اردوان سوم_اشک هجدهم
اشکانیان _وردان _اشک نوزدهم
اشکانیان _گودرز_اشک بیستم
اشکانیان _ونن دوم_اشک بیست و یکم
اشکانیان_بلاش اول_اشک بیست و دوم
اشکانیان _پاکور_اشک بیست سوم
اشکانیان خسرو _اشک بیست و چهارم
اشکانیان_بلاش دوم_اشک بیست و پنجم
اشکانیان _بلاش سوم _اشک بیست و پنجم
اشکانیان _بلاش چهارم_اشک بیست و ششم
اشکانیان _بلاش چهارم _اشک بیست و هفتم
اشکانیان _بلاش پنجم _اشک بیست و هشتم
اشکانیان _اردوان _اشک بیست و نهم
___________________________
ساسانیان_اردشیر اول
ساسانیان شاه گور اول
ساسانیان_ هرمز اول
ساسانیان_بهرام اول
ساسانیان _بهرام دوم
ساسانیان _بهرام سوم
ساسانیان_نرسی
ساسانیان_هرمزد دوم
ساسانیان_اذرنرسی
ساسانیان_شاپور دوم
ساسانیان_اردشیر دوم
ساسانیان _شاپور سوم
ساسانیان_بهرام چهارم
ساسانیان_یزد گرد اول
ساسانیان_بهرام پنجم . گور
ساسانیان_یزگرد دوم
ساسانیان_هرمز سوم
ساسانیان_پیروز اول
ساسانیان_بلاش
ساسانیان_قباد اول
ساسانیان_خسرو انوشیروان
ساسانیان_هرمزد چهارم
ساسانیان_خسرو پروییز
ساسانیان_شیرویه
ساسانیان_اردشیر سوم
ساسانیان_شهر براز
ساسانیان_پوران
ساسانیان _یزد گرد سوم


10603326_705430749531774_199143321287099

مشاهده همه ی 14 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

ﻓقــــــــط یــــــــه ایــــــــرانــــــــی فقط ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪﺣﺴﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻟﭽﯽﺭﺋﻴﺲ

ﻓقــــــــط یــــــــه ایــــــــرانــــــــی
فقط ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻟﭽﯽ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
AT&T
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺳﺎﻋﺪﭘﻨﺎﻩ
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ
YAHOO
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﺍﻣﯿﺪ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺎﯾﺖ GOOGLE
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﺍﻣﺎﻧﭙﻮﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮﯼ CNN
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪﯼ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﺻﺒﺎ ﻭﻟﺪﺧﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ ﺩﻧﯿﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻠﻮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﺍﻧﻮﺷﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ
ﺗﻞ ﮐﺎﻡ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ
ﻣﺎﺭﯾﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺭﯾﮑﺴﻮﻥ
ﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ
10410839_810345435662994_5578702960208936594_n.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

((( خطر سکته قلبی در این ساعت بسیار بالاست ))) سکته

((( خطر سکته قلبی در این ساعت بسیار بالاست )))
سکته و حملات قلبی، شایع‌ترین علت مرگ و میر طی سالهای اخیر گزارش شده است، و بیشترین ساعت ابتلا به آن در اوایل روز است.

ادامه ی مصاحبه با دکتر بعد از چند حدیث ...

محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر ( علیه السلام ) پرسیدم : نظرتان درباره ی خواب بعد از اذان صبح چیست؟ حضرت فرمود: رزق و روزی از اذان صبح تا طلوع آفتاب تقسیم می شود و من دوست ندارم کسی در این زمان خواب باشد ( وسائل الشیعه ، حدیث 8528 )
پ
امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند: خواب بعد از اذان صبح شوم است و باعث نقصان رزق و زشتی چهره می گردد. خداوند متعال ارزاق بندگان را از اذان صبح تا طلوع خورشید تقسیم می فرماید؛ پس از خوابیدن در این مدّت بپرهیزید ( وسائل ، حدیث 8530 )

جابر از امام باقر نقل کرده که حضرت فرمودند: همانا شیطان لشکریانش را از اذان صبح تا طلوع آفتاب در زمین پخش می کند. پس در این زمان زیاد به یاد خدا باشید و به او از شر شیطان پناه ببرید و کودکانتان را نیز به این کار عادت دهید چرا که این ساعت ساعت غفلت است ( وسائل ، حدیث 8532 )

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که حضرت رسول ( صلی الله علیه و آله ) فرمودند: زمین از اشخاصی که قبل از طلوع خورشید بر او می خوابند ، به خداوند شکایت میکند ( وسائل ، حدیث 8534 )

از حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) روایت شده که : خوابیدن قبل از طلوع خورشید موجب فقر و تشویش امور انسان می گردد ( مستدرک ، حدیث 5453 )

و بسیاری از احادیث دیگر که با تحقیق می توان آنها را بدست آورد ....

دکتر محمد‌رضا حسنی، متخصص قلب و عروق در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران گفت: چند تئوری وجود دارد که امکان بروز سکته قلبی درصبح بیشتر است.

اولین تئوری فعالیت بیشتر پلاکت‌ها که فاکتورهای انعقاد خون هستند، در صبح است، و این فعالیت بیشتر پلاکت‌ها در صبح، قدرت چسبندگی خون در دیواره ر‌گهای گرفته شده را افزایش داده و موجب لخته شدن خون و حملات و سکته های قلبی می شود.

دکتر حسنی ادامه داد: دومین تئوری که مطرح است، فشار خون بالا در صبح است که موجب مصرف بیشتر اکسیژن می‌شود و شرایط برای حملات و سکته های قلبی بیشتر مساعد است.

همچنین ورزش ‌صبگاهی در افرادی که مستعد بیماریهای قلبی‌اند و یا بیماریهای قلبی در حال کنترل دارند، مناسب نیست و ریسک حملات قلبی را بالا می‌برد.

این متخصص قلب و عروق در پایان گفت: مطالعات داده سکته‌ها حملات قلبی در ساعات 6 صبح تا 12 بیشتر است که اوج این حملات در ساعت 9 صبح گزارش شده است.

10153659_721617924540328_728974883889415

مشاهده همه ی 9 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

ﮔﻔﺖ : ﮐﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ ! ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ

ﮔﻔﺖ : ﮐﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ ! ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺮﻥ!
ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ!
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ! ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ؟ !!
ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﺶ!
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟ ! ﭼﯽ ﺭﻭ؟!
ﮔﻔﺘﻢ : ﻏﯿـــــــــــــــــــﺮﺕ !!

1907438_554869641309071_9154431907781527229_n.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

بسم الله الرحمن الرحیمکوروش آسوده نخواب. اینجا عقده ها به نامت

بسم الله الرحمن الرحیم

کوروش آسوده نخواب... اینجا عقده ها به نامت خالی میکنند...
منیّتشان، دارد خفه شان میکند...
پشت تو قایم میشوند...
انگار آنان فقط وطن پرستند و انگ عرب پرستی این روزها میشنویم...
نمیدانم عمرشان قد نمیدهد یا خودشان را به خواب زدند...
که فراموش کردند...
شهدایی را که برای وجب به وجب این خاک، خون دادند...
با رمز یا علی(ع) و یا زهرا(س) !
آخر وطن پرستی هستند اینها...
درِ گوشی میگویم به شمایی که وطن پرست مینامید خویش را:
خالکوبی نقش رستم و نقش کوروش و... را با آمپول بی حسی همه میتوانند انجام دهند...
نشستن در بشکه قیر داغ،
با سر رفتن و بی سر آمدن،
روی سیم خار دار خوابیدن و ...
بدون آمپول بی حسی را چه، آن را بلدی؟
انگ عرب پرستی میزنند به ما !
کنار سنگ قبرت کوروش جان، خانه اجاره کردند اما گوشی موبایلشان را که چک کنی، معدن جک های اقوام ایرانی است!
محض اطلاع آن آقای عرب تمسخر را حرام کرده برای ما!
بگذریم
کوروش جان...
ما به عمل ثابت میکنیم، کدام وطن پرست تر است...
فقط، خواستم بدانی زیاد هم آسوده نخواب...
بد کسانی بیدارند!!!10678654_1532521273645355_5639703000921718266_n.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
a.sh
شادشاد
a.sh

زن در قرون اخير فقط و فقط به منظور كالاى شهوت

زن در قرون اخير فقط و فقط به منظور كالاى شهوت و بهره گرفتن از او براى جاسوسى و پر كردن جيب بى غيرتان ملل و ستمگران و زورمندان مورد توجه قرار گرفت ، آزادى بدون قيد و شرط به او داده شد ، از خانه براى ارضاى اهداف شيطانى به كوچه و بازار ، به مدرسه و اداره و به مراكز خوشگذرانى و عيش و نوش كشيده شد !! براى انواع بهره كشى ها به راديو ، تلويزيون ، تأتر ، پرده سينما كشيده شد ، به عالى ترين برنامه الهى او كه حجاب و پوشيده بودن از نامحرمان بود و در سايه اين حقيقت شرف و غيرت و عفت و حيا و پاكى و ادب و وقار او حفظ مى شد ، حمله شديد شد و بى فضيلتان و بى غيرتان هم چون خوك و گرگ گرسنه به پرده الهى حجاب او حمله كردند و از اين رهگذر ضربات غير قابل جبران به تمام شؤون آدميت زدند.

10568908_841331602553023_5650747353387943854_n.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر