لحظه  بروز رسانی 
{نفس}{▉}{▉}وایران آریایی{▉}
خواب آلودخواب آلود
{نفس}{▉}{▉}وایران آریایی{▉}

گفتم:ميري؟ گفت:آره گفتم:منم بيام؟ گفت:جايي که من ميرم جاي 2 نفره

گفتم:ميري؟
گفت:آره
گفتم:منم بيام؟
گفت:جايي که من ميرم جاي 2 نفره نه 3 نفر
گفتم:برمي گردي؟
فقط خنديد.....
اشک توي چشمام حلقه زد
سرمو پايين انداختم
دستشو زير چونم گذاشت و سرمو بالا آورد
گفت:ميري؟
گفتم:آره
گفت:منم بيام؟
گفتم:جايي که من ميرم جاي 1 نفره نه 2 نفر
گفت:برمي گردي؟
گفتم:جايي که ميرم راه برگشت نداره
من رفتم اونم رفت
ولي
اون مدتهاست که برگشته
وبا اشک چشماش
خاک مزارمو شستشو ميده .

13546638311.jpg

مشاهده همه ی 25 نظر