لحظه  بروز رسانی 
Resident Evil
شیطونشیطون
Resident Evil

متنش با شما. کامنت کن!!!

متنش با شما...کامنت کن!!!

مشاهده همه ی 15 نظر
Resident Evil
شیطونشیطون
Resident Evil

جاده دفتر خاطراتش را می خواند .                                                        

0.800750001313438997_jazzaab_ir.jpg

جاده دفتر خاطراتش را می خواند ....

                                                                    ورق زد ..........

کودکی اش را خواند ....                  

                                               کوچه            ورق زد ..........

نوجوانی اش را خواند ....

                                              خیابان             ورق زد ..........

جوانی اش را خواند ....     

                                              بزرگراه            ورق زد ..........

                                                                       ورق زد ..........

                                                                       ورق زد ..........

جاده با کیلومتر ها فاصله پیر شده بود ..........


مشاهده همه ی 1 نظر
Resident Evil
شیطونشیطون
Resident Evil

حــواسمــون بــاشـه . دل آدما. شیشـه نیست که روی آن

حــواسمــون بــاشـه ...
دل آدما..
شیشـه نیست که روی آن ...
هــــــا کنیم ...
بعد با انگـــشت قــــلب بکشیم و ...
وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم ...
و کیـــــف کنیم ...
رو شیشه نـــازک دل آدمـــا ..
اگـــه قلبـــــــــی کشیدی ...
باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــتی

53280-119008ffda6795b584b6d9b19c4ddb7b-l

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Resident Evil
شیطونشیطون
Resident Evil

پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پرازیاد خدا و در

پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پرازیاد خدا
و در آن باغ کسی می خواند که خدا هست، دگر غصه چرا!؟

ISG

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید