لحظه  بروز رسانی 
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬
ناراحتناراحت
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬

گــــآهـ ـے.! هَــــنوز گـ ـآهــــے.! مَــــرآ بـ ـه

باور رفتن توگــــآهـ ـے...!

هَــــنوز گـ ـآهــــے...!


مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند...!


ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم


کــــ ه


رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم...

مشاهده همه ی 6 نظر