لحظه  بروز رسانی 
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬
ناراحتناراحت
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬

HamMihan-201510074418244069291424759785.

مشاهده همه ی 10 نظر
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬
ناراحتناراحت
♦ ♠♣✘ آس دلم رابردحالامن مانده ام و ♪ ♫ ♩ ♬

باور رفتن توگــــآهـ ـے...!

هَــــنوز گـ ـآهــــے...!


مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند...!


ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم


کــــ ه


رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم...

مشاهده همه ی 6 نظر