لحظه  بروز رسانی 
reza
عاشقعاشق
reza

ميــــدونمـــ #تــو نميــايــ ميــــدونمـــ #مـن بهت نميرســمــ ميــــدونمـــ #هيچيـ مثـ

ميــــدونمـــ #تــو نميــايــ
ميــــدونمـــ #مـن بهت نميرســمــ
ميــــدونمـــ #هيچيـ مثــه قبل نميشه
ميــــدونمـــ #جايـِ يهـ چيزيــ تا ابد خاليهـ
ميــــدونمـــ #خيليـ ناراحتمــ
ميــــدونمـــ #امـاّ يه سـوال ازت دارمــ
ميـــشــــهـ #كاريشـ كرد؟!
ميـــشــــهـ #مــن بشمـ منـِ سابقــ
ميـــشــــهـ #منـمـ باز بخندمــ،اونم از تهِـ دلـ؟
ميـــشــــهـ #دلــم هرروز نشكنــهــ؟
ميـــشــــهـ #تنهــا نباشــمـ؟
بگـــــــــو.. #جـــوابمو بدهـ
چـــرا #نميشنويـ لعنتيــ
چـــرا #نميبينيــ منم هستمـ
چـــرا #نميـفهمـيـ كه دارمـ ميميرمــ
ببــيـن #منــو كشتيــ..!
ببــيـن #تا اخـر عمرتـ مديونيــ
بـــــــه #كسيـ كه باعث شديـــ
بعــــد #از تو ديگه عاشق كسى نشهــــ ميفهميـ..!

#اين بزرگترين گناههــــــ

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
عاشقعاشق
reza

اولین ها و آخرین ها هرگز از یاد نمیروند !

اولین ها و آخرین ها هرگز از یاد نمیروند !
پس بیهوده تلاش نکن به این سادگی ها کسی را فرامــوش کنی که هـم اولین بوده ، هم آخرین

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
عاشقعاشق
reza

می بینی ؟ بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و

می بینی ؟

بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم

که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی …

اسطوره های ابدی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
عاشقعاشق
reza

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه. مهم نیست ڪه

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه... مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه مهم اين است ڪــه "تآ ته دنيا" اِسمت در "قلبم" حـــــك شده...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید