لحظه  بروز رسانی 
رضا
رضا

87643034190817502344.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
رضا
رضا

197.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
رضا
رضا

781331_rIziB2nP.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
رضا
رضا

حتما بخون خیلی قشنگه . لایک نکنحتما بخون خیلی قشنگه ..... لایک نکن پخشش کن..
جون من..


(!)
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ : .... ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ !(!)
ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ : .... ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ !(!)
ﺳﻮﺩ ﺁﻣﺪ : .... ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !(!)
ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!(!)
ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ : ... ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !(!)
ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !(!)
ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: ... ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!(!)
ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ : .... ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !(!)
ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ ..: ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !(!)
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ ...: ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !(!)
ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﻣﺪ ...: ﺯﮐﺎﺕ ﺭﻓﺖ!(!)
ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ ...: ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ !!!ﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪند ،ﭼﻪ ﻫﺎ ﺭفتند !.... ؟
چه ها میآیند، چه ها می‌روند....؟ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ک ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ک ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ک ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ک ﺷﺮﻭﻉ ب ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ،

ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ پس ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ک ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ

مشاهده همه ی 12 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

ﺑﺨﻮﻥ ۴ ﺗﺎ ﮐﻼﻡ ﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮی . .
ﺑﺨﻮﻥ ۴ ﺗﺎ ﮐﻼﻡ ﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮی
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ⛅ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﮑﻮﺕ ﺳﺮ
ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ( ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻓﯽ ﺍﻟﺼﻮﺭ) ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ. ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﯿﺮ!....


ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ??

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺷﺨﺺ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ??

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ!

.. ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ.

ﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮﯼ ﮎ ﺗﺎ ۳ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺵ
ﻫﺴﺖ ﺏ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺗﻠﻘﯿﯿﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ...

آيا ميدانيد ...

ﻣﻠﮏ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ؛ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ 360ﺑﺎﺭ ﺏ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﺾ ﺭﻭﺣﺖ
؛ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺸﻮﯼ؛ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ!

خدایا هرکى بازنشر کرد رو عاقبت به خیر کن..مشاهده همه ی 11 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

مرتضی پاشایی غرق در آرامش بخواب. تولد1363/5/20 وفات


مرتضی پاشایی غرق در آرامش بخواب...تولد1363/5/20

وفات 1393/8/23

روحش شاد

توجه کردین؟؟؟؟ 30 سال 3 ماه 3 روز!!!!!


1415977501553875_large.jpgمشاهده همه ی 5 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

اگر دلت به چیزی یا کسی افتاد که آن


اگر دلت به چیزی یا کسی افتاد که آن را خواست،

چشمهایت را ببند و بگو


ياخَیرَ حَبیبٍ وَ مَحبوب...


خدايا من تو را مي‌خواهم، اين‌ها چيه؟!


اين‌ها دوست داشتني نيستند... هر چه كه نبايد دلبستگي نشايد.


65255245145846174315.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

اگه اولشو نمیخونی سعی کن خط آخرشو بخونی: .

اگه اولشو نمیخونی سعی کن خط آخرشو بخونی:
.
.
.
.
.
.
.
*•.¸.•*بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِیمِ*•.¸.•*
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۩۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ۞وَ لَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۞
۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
*•.¸.•*بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِیمِ*•.¸.•*
۞ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ ۞ وَ مِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَد 
۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
*•.¸.•*بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِیمِ*•.¸.•*
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النَّاس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس
۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞

بعضیا حاضرن هر چرتى رو بزارن تو پستاشو اما از نشر قرآن خجالت میکشن
خدایا هرکى کپى کرد رو عاقبت به خیر کن 
آمین

مشاهده همه ی 4 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

زندگی من کنار این غریبه بی تو مثل روز روشنه

زندگی من کنار این غریبه بی تو مثل روز روشنه
این غریبه بر خلاف تو تمام لحظه هاش کنار منه

یه زندگی براش درست کنم که  روز و شب  حسودی کنی
روزی هراز دفعه تو آروزی اینکه کاش بودی کنی

من کنار تو یه روز خوش نداشتم از ترس تو
این غریبه پای گریه هام می شینه بر عکس تو

هر عذابی هم به من بده  از اینکه با منه کنار اون خوشم
هر چی خاطرات با توه کنار خوبی هاش تو سینه میکشم

روبروی من کسیه که دلش با منه و تمام زندگی اش منم
روبروت کسیه که توی وجودش میگردی دنبال عطر تنم

ولی هیچکی مثل من برات نمیشه : رفتم از کنار تو واسه همیشه

صورتش اندازه تو ماه نیست : اما قلبش مثله تو سیاه نیست
دور من هیچکی  به سادگی اش نیست : غیر من هیچکی تو زندگی اش نیست

دیدن دوبارت آرزوم شده  * اما هر چی بود دیگه تموم شده

مشاهده همه ی 1 نظر