لحظه  بروز رسانی 
رضــــــــا نـــوری
مشکوکمشکوک
رضــــــــا نـــوری

آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان؛

آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان؛

چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد.

مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره ای بیشتر نیست.

مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع بیشتر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضــــــــا نـــوری
مشکوکمشکوک
رضــــــــا نـــوری

قطعه گمشده ای از پر پرواز کم است

قطعه گمشده ای از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم و یکی باز کم است

این همه آب که جاری است نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضــــــــا نـــوری
مشکوکمشکوک
رضــــــــا نـــوری

در روزگاری که شلوار پاره نشانه فقر نیست . . .

در روزگاری که شلوار پاره نشانه فقر نیست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
..

،دیگر سکوت هم نشانه رضایت نیست...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید