لحظه  بروز رسانی 
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

به سلامتی تنباکوی دو سیبی که با صداقت روش نوشته سرطان

به سلامتی تنباکوی دو سیبی که با صداقت روش نوشته سرطان زا نه ابمیوه ای که به دروغ نوشته 100% طبیعی

مشاهده همه ی 4 نظر
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

به نام خدای حسابگر حسابدار اسمان و زمین خدایی که

به نام خدای حسابگر حسابدار اسمان و زمین خدایی که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد نه سهامیست نه تضامنی هیچ شراکتی باکسی نداردتداومش فرضی نیست حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است

روز حسابدار مبارک ترازوتون همیشه موازنه{-109-}

مشاهده همه ی 12 نظر
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

به نام خدای حسابگر حسابدار اسمان و زمین خدایی که ذخیره

به نام خدای حسابگر حسابدار اسمان و زمین خدایی که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد نه سهامیست نه تضامنی هیچ شراکتی باکسی نداردتداومش فرضی نیست حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است

روز حسابدار مبارک ترازوتون همیشه موازنه{-109-}

مشاهده همه ی 4 نظر
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

برسم اریایی ها و شیران بنام نامی مردان ایران

برسم اریایی ها و شیران

بنام نامی مردان ایران

برسم کوروش ان سردار پیروز

دوصد فرخنده باد این عید نوروز

مشاهده همه ی 3 نظر
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

برایم تعریف کن هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد توکه

برایم تعریف کن هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد

توکه هر لحظه در خاطر منی

مشاهده همه ی 3 نظر
مرتضي
خوشحالخوشحال
مرتضي

ترم زندگیتون بی مشروطی لحظاتتون همیشه پاس و معدل شادیهاتون 20سایه

ترم زندگیتون بی مشروطی لحظاتتون همیشه پاس و معدل شادیهاتون 20سایه حذف از زندگیتون دور

مشاهده همه ی 4 نظر