لحظه  بروز رسانی 
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
905c3080247a8b3c497cafdf12d67631.jpg

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !
این خنده ی من از گریه غم انگیر تر است ...!!

مشاهده همه ی 34 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
sad-profile-pictures.jpg

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

مشاهده همه ی 7 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
new-profile-photos.jpg

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

مشاهده همه ی 7 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
sad-text-profile-picture.jpg

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

مشاهده همه ی 3 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
Profile-picture-9.jpg

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

مشاهده همه ی 7 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
stylish-boys-profile-photos.jpg

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

مشاهده همه ی 3 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
sad-boy-profile-image.jpg

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

مشاهده همه ی 11 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
boy-profile-image.jpg

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
Profile-picture-24.jpg

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

مشاهده همه ی 4 نظر
Reza_King=Sepi
ناراحتناراحت
Reza_King=Sepi
Profile-picture-18.jpg

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

مشاهده همه ی 2 نظر