لحظه  بروز رسانی 
Reza
ناراحتناراحت
Reza

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام … بـــــــﮧ خــــــاطــــــــ

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام … بـــــــﮧ خــــــاطــــــــ

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !
این خنده ی من از گریه غم انگیر تر است ...!!

مشاهده همه ی 34 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

مشاهده همه ی 6 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

مشاهده همه ی 7 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

مشاهده همه ی 3 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

مشاهده همه ی 7 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

مشاهده همه ی 3 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

مشاهده همه ی 11 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

مشاهده همه ی 4 نظر
Reza
ناراحتناراحت
Reza

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

مشاهده همه ی 2 نظر