لحظه  بروز رسانی 
reza
reza

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغفيلسوف استکسی که

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ
فيلسوف است
کسی که راست و دروغ برای او يکی است،
چاپلوس است
کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگويد،
دلال است
کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد،
گدا است
کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد،
قاضی است
کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،
وکيل است
کسی که جز راست چيزی نمی گويد،
بچه است
کسی که به خودش هم دروغ می گويد،
متکبر است
کسی که دروغ خودش را باور می کند،
ابله است
کسی که سخنان دروغش شيرينست،
شاعر است
کسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ می گويد،
همسر است
کسی که اصلا دروغ نمی گويد،
مرده است
کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد،
بازاری است
کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد،
پر حرف است
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،
سياستمدار است
کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند،
ديوانه

مشاهده همه ی 15 نظر
reza
reza

ﻫﺮﮔﺰﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺮﮔﺰﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺎﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛
ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ
ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭد

ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻟﺐ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺖ؛
ﺣﺘﺎ ﺩﻝ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﺗﺶ ﻓﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺩﯾﻮ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺭﺑﻨﺪ
ﺁﺳﺎﻥ ﺭﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ؛
ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺭﻭﺯ ﻭﺩﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺧﺸﮑﯿﺪ؛
ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻝ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭد

ﺑﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭﯾﺎ
ﻧﺎﻣﯽ ﺩﮔﺮ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ؛
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺵ ﻣﺎ
ﺗﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮ ﮐﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪ؛
ﻧﺎﺩﺭ ﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﻣﯿﻬﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺩﺍﺭﺍ ! ﮐﺠﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ
ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺖ؛
ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ 

ﺁﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽ
ﻓﺮﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ؛
ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ،ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺳﺮﺥ ﻭ ﺳﭙﯿﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ         
 ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮﻕ کیانی؛
ﺍﻣﺎ ﺻﺪ ﺁﻩ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﺷﯿﺮ ﮊﯾﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﮐﻮ ﺁﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﯽ
ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺳﺮﺍﯾﺪ؛
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺁﺭﯾﺎﯾﯽ؛
ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ،ﻭﻃﻦ ﻧﯿﺰ 
ﻧﺎﻡ ﻭ نشان ندارد...

مشاهده همه ی 6 نظر
reza
reza

یادمان باشد در این بهر دورنگی و ریا دگر حتی

یادمان باشد در این بهر دورنگی و ریا

دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم

یادمان باشد اگر از پس هر شب روزیست

دگر آنروز پی قلب سیاهی نرویم

یادمان باشد دگر لیلی و مجنونی نیست

به چه قیمت دلمان بهر کسی چاک کنیم؟؟

یادمان باشد اگر این دلمان بی کس شد

طلب مهر زهر چشم خماری نکنیم

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

خود بسازیم به هر درد که از دوست رسد

بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم

شکوه از غیر خطا هست،خطایی نکنیم

و به هنگاو عبادت سر سجاده عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدا یاران را

جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه دلسوختگان

با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پر پر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

دوستداری نبود بندگی غیر خدا

بی سبب بندگی غیر خدایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از اینکار ابایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد

طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم

ولی آخر تو بگو با دل عاشق چه کنم؟؟؟

یاد من هست،طلب عشق ز هر کس نکنم

گو تو آخر که نه انصاف و نه عدل است و نه داد

دل دیوانه من بهر که افتاده به خاک؟؟؟؟

این همه گفتم و گفتم که رسم آخر کار

به تو ای عشق،تو ای یار،تو ای بهر نیاز

یاد من هست که دیگر دل من تنها نیست

یاد من هست که دیگر دل تو مال من است

یاد من هست که باشم همه عمر بهر تو پاک

یاد تو باشم و هر دم بکنم راز و نیاز

یاد تو باشد از این پس من و تو ما شده ایم

هر دو عاشق دو پرستو دو مسافر شده ایم

مشاهده همه ی 4 نظر
reza
reza

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است امن ترین راه برای کامیابی

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است

امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است

(توماس ادیسون)

* * * * * *

این روزها افراد بسیار زیادی ، پولهایی که خودشان کسب نکرده اند را

خرج خرید اجناسی که نمی خواهند می کنند تا کسانی که دوست ندراند را تحت تاقیر قرار دهند!

(ویل اسمیت)

* * * * * *

وقتی عصبانی هستی جواب نده

وقتی خوشحالی قول نده

وقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .

* * * * * *

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور

حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور

گردش چرخ نگردد به مراد دل کس

غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .

* * * * * *

من هرگز شکست نخورده ام

بلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم منجر نمی شوند . . .

(توماس ادیسون)

* * * * * *
متاسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم

تا دیگران گرم شوند ، چه انسان شریفی هستیم . . .

(دکتر هلاکویی)

* * * * * *

برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنند

به جز وقت خود را . . .

* * * * * *

برای یک زندگی آسان دعا نکنید

دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید تا از پس یک زندگی دشوار برآیید . . .

(بروس لی)

* * * * * *

از قمار دوری کن زیرا قمار بازی کار شیطان ، کودک حرص و آز ، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.

(جورج واشنگتن)

* * * * * *

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

* * * * * *

طولانی ترین فاصله در دنیا

فاصله ی 20 سانتی از سر تا قلب است

* * * * * *

همیشه یکی هست که هُلت بده

چه نشسته باشی روی تاب

چه ایستاده باشی لب پرتگاه

* * * * * *

بیشتر کارهای مهم در دنیا به وسیله مردمی انجام گرفته است

که از تلاش خود آن هنگام که هیچ امید دیگری به نظر نمی رسید ، دست برنداشته اند . . .

(دیل کارنگی)

* * * * * *

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود گذارد . . .

حضرت علی (ع)

* * * * * *

پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمی‌شود ، چه رسد به دوری . . .

(فرانسوا ولتر)

* * * * * *

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند

خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند ، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد

بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم . . .

(جورج برنارد شاو)

* * * * * *

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . .

* * * * * *

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست

زیرا رازهای ما با اوست . . .

* * * * * *

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . . .

* * * * * *

در زندگی خانوادگی،شوم ترین کلمات این دو هستند:

“مال من” ، “مال تو”

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است . . .

* * * * * *

چیزهایی هستند که شما بایستی در آرامش بیاموزید

و چیزهایی را هم در طوفان . . .

* * * * * *

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند

نه مردمی که شما را ستایش می کنند

(دور وبل)

* * * * * *

“قبرستان”

خواندنی ترین دفتر خاطرات و مـوثرترین کتاب پند است . . .

* * * * * *

خوش بین معتقد است

که ما در بهترین جهان ممکن زندگی می کنیم

و بد بین می ترسد که واقعا حق با خوش بین باشد . . .

* * * * * *

اعتصاب چرخ دنده‌های ساعت لطمه ای به گذر زمان نمی‌زند .

مشاهده همه ی 2 نظر
reza
reza

    چون دلی که بشکند صدایش را

 


 

چون دلی که بشکند صدایش را نمیفهمی
ولی نفرینش به زمین می اندازدت

 


 

اسمش آدم است اما تو باور نکن
گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید !

 


 

در زندگی محتاج یک چیزم :
خنده های مادرم …

 


 

آغوش پدرم می گفت که
گرمای خورشید افسانه است !

 


 

عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت
ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !

 

°

 

بر آنم که هم قافیه بودن
“مرد” با “درد” اتفاقی نیست

 


 

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

 


 

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا
تعطیلات را به کنار دریا می روند !

 


 

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟
وای بر احوال برگ بی درخت !

 


 

دروغ بگو تا باورت کنند
آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند
کذب بگو تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
هرچه داری بگو بهترینش را دارم
اگه ساده ای  ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی
اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …

 


 

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام
یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …

 


 

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟
“پروین اعتصامی”

 


 

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن
این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !

 

°

 

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

 


 

آدم ها از آن چیزی که از نزدیک می بینید دورترند !

مشاهده همه ی 3 نظر
reza
reza

خدایم را دوست دارم. همان خدایی که: دغدغه ای

خدایم را دوست دارم..

همان خدایی که:

دغدغه ای برای از دست دادنش را ندارم..

همان خدایی که مرا در آغوش گرفته..

و از مسیر گل ولای عبور می دهد..

خدایم را عاشقانه دوست دارم و می پرستم..

نه ترسی دارم برای نابودی اش و نه غمگینم در نبود حضورش..

او همیشه به من لبخند می زند و مرا عاشقانه دوست دارد...

مشاهده همه ی 2 نظر
reza
reza

شوخی مضحک علی کفاشیان با فوتبال برزیل

شوخی مضحک علی کفاشیان با فوتبال برزیل علی کفاشیان در جایگاه رئیس فدراسیون فوتبال ایران به شکلی جایگاه انکارناشدنی فوتبال برزیل را به شوخی و سخره گرفته که احتمالا سبک مدیریتی‌اش در این فدراسیون کسی غیر از خود و دوستانش را راضی نگه داشته اس
شکست سنگین هفت بر یک تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله نیمه نهایی جام جهانی برای مردم این کشور تلخ و غم انگیز بود. این شکست به حدی بر ذهن آنها سنگینی کرده و خواهد کرد که حتما تا سال های سال توان کنار آمدن با آن را نخواهند داشت. ناراحتی و غمی که قطعا ریشه در گذشته پربار و پر فروغ آنها داشته و مردم سلسائو حق دارند تحمل چنین شکست مفتضحانه ای را نداشته باشند.

آنها باختند و برای این باخت گریستند. آنها در شبی که نیمار، تیاگو سیلوا و دنی آلوز را نداشتند به بدترین شکل ممکن به آلمان ها باختند. باختی بی سابقه در تاریخ جام جهانی که اتفاقا واکنش های طنز و جدی به آن هم در سطحی جهانی، شکل و جریان گرفت. همه از آن نوشتند و برزیل و فوتبالش را به سخره گرفتند. آنها در رسانه هایشان از این شکست نوشتند چون در دنیای واقعی باخت با اختلاف 6 گل تعریفی برای بزرگترین قطب فوتبالی جهان ندارد.

قافله واکنش ها بعد این شکست مربوط به مردم تنها یک کشور و یک سرزمین نبود. هنوز سوت پایان بازی به صدا در نیامده بود که بمباران استتوس های فیس بوکی، وایبری و سایر شبکه های اجتماعی فضای دنیا را گرفت. همه از آن نوشتند و با چنین واقعه عجیب و احتمالا تکرار نشدنی زندگی کردند.

اما در همین فضا مردم برزیل هم بودند که باید خوب یا بد با این شکست زندگی می کردند و نیاز داشتند آستانه تحملشان را بالا ببرند. آنها در شبی که غافلگیر شده بودند، بازی را در حالی به آلمان باختند که شاید اگر شروع خوبی می داشتند حالا باد به پرچمشان می وزید و در فینال باید مقابل آرژانتین صف آرایی می کردند.

امروز علی کفاشیان در گفت و گو با تسنیم در پاسخ به سوال خبرنگار این خبرگزاری در مورد احتمال بازی دوستانه ایران و برزیل با حالت تمسخرآمیزی گفته که « دیگر برزیل آن تیم سابق نیست و باید برای بازی با آنها فکر کنیم و بعد تصمیم بگیریم!» او مثل گذشته و به سبک شوخی های نه چندان دلچسبش چنین مساله ای را در شرایطی با یک رسانه در میان گذاشته که انگار متوجه نیست بر چه جایگاهی تکیه کرده است.

آقای رئیس فدراسیون که معمولا همه چیز را به سخره می گیرد و غالبا نمی توان فهمید کی شوخی می کند و کی جدی است، مشخص نیست با تکیه بر کدام افتخارش، فوتبال سرزمینی را زیر سوال می برد که پیش تر 5 بار کاپ قهرمانی جام جهانی را بالا برده است. البته او شاید در باد یک امتیاز تیم ملی در جام جهانی خوابیده یا عنوان چهارمی که در گروه چهار تیمی این مسابقات کسب کرده! او حتی شان خودش را حفظ نمی کند. علی کفاشیان حتی با خودش فکر هم نمی کند اگر مسئولی از فیفا یا مدیرانی از فدراسیون های دیگر کشورها این گفته او را بخوانند چه فکری درباره اش می کنند.

ای کاش کفاشیان این بخش نامه آن کودک برزیلی به داوید لوئیس کاپیتان تیم تحقیر شده میزبان را می خواند. «زندگی همین است، بعضی وقت ها مردم می بازند، بعضی وقت ها می برند اما به هر حال همه مردم نیاز دارند همیشه شاد و خوشحال باشند.»

مشاهده همه ی 1 نظر
reza
reza

میان محکمه آمد زنی که رخسارش ز لاله سرخی

میان محکمه آمد زنی که رخسارش

ز لاله سرخی آن بیش بود وصافی آن

کشاند در بر قاضی جوان شوخی را

که شاکی از عملش بود وبی صفایی آن

به شکوه گفت:مرا این به زور بوسیده است

خلاف قاعده عفت و منافی آن

جوان هر آن چه به تقصیر خویش عذر آورد

ز صدر محکمه صادر نشد معانی آن

لذا به جانب زن روی کرد وبا اوگفت:

تو هم ببوس مرا تا شود تلافی آن!

مشاهده همه ی 1 نظر
reza
reza

به پیشگاه خداوند بنده ای بردند که نامه ی عمل وی

به پیشگاه خداوند بنده ای بردند

که نامه ی عمل وی سیاه و درهم بود

بگفت: از چه ز ابلیس پیروی کردی؟

بگفت پیروی او ز عهد آدم بود

بگفت: از جه نهادی به راه دزدی پای

بگفت خرج فزون و، درآمدم کم بود

بگفت: در پی زن های هرزه افتادی

بگفت بهر فقیر ازدواج چون سم بود

بگفت: سد هوس را به جهد بشکستی؟

بگفت آه ازین سد، که سخت محکم بود

بگفت: بهر چه آنقدر باده می خوردی

بگفت باده ی گلگون علاج هر غم بود

بگفت: سخت هواداری ازبدان کردی

بگفت رونق کار بدان مسلم بود

بگفت: به که تو را در جهنم اندازم

بگفت زندگیم بدتر از جهنم بود

مشاهده همه ی 1 نظر