لحظه  بروز رسانی 
reza hayati
ناراحتناراحت
reza hayati

میـــــدونی شاخ کیه  شاخ اونه که میـــــتونه با همه


میـــــدونی شاخ کیه 

شاخ اونه که میـــــتونه با همه باشـــــه و نیس☆

وگرنه اونیـــــکه تو بغل همه هـــــس

پشـــــمم نیس چه برســـــه به شاخ


مشاهده همه ی 3 نظر
reza hayati
ناراحتناراحت
reza hayati

❤️میشود مرا در آغوش بگیرى!؟❤️ ❤️میخواهم نفسم از جاى گرم

174934cf74d2c8b49a19429ce320a820-425
❤️میشود مرا در آغوش بگیرى!؟❤️

❤️میخواهم نفسم از جاى گرم بلند شود❤️


مشاهده همه ی 8 نظر
reza hayati
ناراحتناراحت
reza hayati

☜ " آدمــــــــــا 2 دســـــتــــــَن " ☞ ❂✘ بعضــــــــــیا خیــــــــــلی پستــــــــــن

☜ " آدمــــــــــا 2 دســـــتــــــَن " ☞

❂✘ بعضــــــــــیا خیــــــــــلی پستــــــــــن ❂✘

★ % ↺ بعضــــــــــیا نــــــــــاز شصتــــــــــטּ ↺ % ★ 

مشاهده همه ی 47 نظر
reza hayati
ناراحتناراحت
reza hayati

√ از آכم هــا مـے گـذرم؛ כلــــم را گُـنـכه

82907091421264673437.jpg
√ از آכم هــا مـے گـذرم؛
כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…
نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم
بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!
مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)
همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛
و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

مشاهده همه ی 1 نظر
reza hayati
ناراحتناراحت
reza hayati

سَلآمَتیه اون پِسَری کِ یِ گوشه اتآق بآ کآمپیوتِرش بآزی

سَلآمَتیه اون پِسَری کِ یِ گوشه اتآق بآ کآمپیوتِرش بآزی میکنه ..بآ خودش میگه بِهتَر از بآزی کردن بآ دِله دُختَرِ مَردُمه..

مشاهده همه ی 14 نظر