لحظه  بروز رسانی 
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok خدا هم بلا دکته ‎grin emoticon‎  ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ مازنی

rika jok

خدا هم بلا دکته grin emoticon 
ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ مازنی ها ﺩﺭﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﯼ :

ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ : بَمِردِمی ، بِرااا اِفتاب چی شی گِنه ، که خانه وارِش بِ ...
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ : آسموووون خانه پاره بَوه ، وارِش چی شیه ، اِفتاب هاکانه راحات بَویم ...
ﺑﺮﻓﯽ : از سر زمِسوون بَیه ، یخ هاکاردِمی ، وَرف چی شیه ، اِتا وارِش هاکانه سردی بووره ...
ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ : ادِم شه پیش ره نَووینده ، مه چی شیه ، وَرف به بِهتِره ...
ﺑﺎﺩ : وااا ادِم ره کَندِنه ، سِره خانه گی بَیه ، خِدا هاکانه وارِش به این گند و گی ره بَشُره ، بَوِره ... 

مشاهده همه ی 2 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok ﯾه مازنی ریکا، ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﯾﻪ ترک ﻭ

rika jok

ﯾه مازنی ریکا، ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﯾﻪ ترک ﻭ ﯾﮏ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ؛
ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ: ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ!
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ: ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺰ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ!
ترک : ﻣﻦ ﯾﻪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﭘﻞ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ!
سپس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ریکا ﺻﺤﺒﺖ کنه،
ریکا قهوه ی ﺧﻮﺩشو ﻫﻢ ﺯﺩ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺬﺍﺷﺖ،
ﯾﻪ ﮐﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩ،
ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

گی بخرین، نروشمه

مشاهده همه ی 1 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok ریکارو میبرن بهشت دمِ درِ بهشت که

rika jok

ریکارو میبرن بهشت
دمِ درِ بهشت که میرسه میگه:
آییییییییییییی جانمممممممممم !!!
میگن چت شد؟؟؟
میگه:
ارواح ته پیر بوین...!!!
میپرسن خوب چته؟؟؟
میگه:
آی گی خار بوین به جانه ته اصلا" مو نزنده !!!
میگن زهرمار خوب چی شده؟؟؟
میگه
اینجه که امه مازندرون هسته دیگه !!!??????????

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 5 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jokجانیه! جانیه! چیست؟ .

rika jok

جانیه! جانیه! چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
نترسین جانی آدمکش نیه...
جمله شی مار برا اینکه شه پسر زن بوه جا دنیه ته نرو بور گوم بووش

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok مازنیهای عزیز از این به بعد به جای

rika jok

مازنیهای عزیز از این به بعد به جای کلمه "خخخخخخخ
از کلمات زیر هم تونی استفاده هاکنین:
باخ = بمردمه از خنده
پاخ = پاره بیمه از خنده
داخ = دل درد بیتمه از خنده
غاخ = غش بکردمه از خنده
جاخ = جرهایتمه از خنده
و....

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

 rika jok تهرانیه بمو مازندرون باغ بخریه، شه همراه سگ

 rika jok

تهرانیه بمو مازندرون باغ بخریه، شه همراه سگ آمریکائی بیارده باغ دله دوسته تا میوهای باغه نخرن
بعد یک هفته بمو شه باغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بدیه سگ از ترس سکته بزو سقط بیه باغم کلا کل هاکرد بیه

{-18-}{-18-}{-18-}

 

مشاهده همه ی 1 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok نصف شو تاریکی دله بوردمه پشت بوم قلیون

rika jok

نصف شو تاریکی دله بوردمه پشت بوم قلیون بکشم
یک دفعه اتا جن مه جلو سبز بیه!
منم ترسن لرزن بسم الله بتمه
نشیه!
بازم بسم الله با صدای گتر بتمه!
بازم نشیه!
منه گنه: گی خوار سگ اگه کل قرآن رم بخوندی فایده ندارنه! من جن نیمه ته بوامه، سگ کته...

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 18 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok اها اونائی که وشونه دوش خر دله کوش

rika jok

اها اونائی که وشونه دوش خر دله کوش کنده راه حل دونی چیه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
اتا آجر بلین شه لنگ بن دست رسنه وهم کاری دارنه

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok ریکا با ونه رفق اتا بیابون دله گیر

rika jok

ریکا با ونه رفق اتا بیابون دله گیر دکتنه
ریکا گنه: دتا خبر دارمبه اتا خار اتا بد
رفقه گنه: اول خبر بد بئو؟
ریکا گنه: اما فقط شن برا بخردن دارمبی!
رفقه گنه: خا اسا خبر خار بئو؟
ریکا گنه: مشتلق هاده اینجه پره شن هسته

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 7 نظر
ریکای مجرد rikamojarad
خوشحالخوشحال
ریکای مجرد rikamojarad

rika jok بعضی ریکاهون درنه وشونه خشتک تا زانوسر پائین دره

rika jok

بعضی ریکاهون درنه وشونه خشتک تا زانوسر پائین دره..
ونه کینگ شورت کلا معلومه...
شه ابروهاره تاتو کنده یا نخ کنده...
شه میرم زی خانمی زنده...
صورت ماتیک بزه..
.
.
بعد هی تند تند پست النه که کیجا داریمبی اینجوری و اونجوری
آخه گیخوار اول بئو چند روز دیگه ته زایمانه بعد برو از این گیخواریها هاکن..
خدایا نسل این گیخواراره از بین بوار امه آبروره بوردنه

{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 1 نظر