لحظه  بروز رسانی 
RêZâ
خوشتیپخوشتیپ
RêZâ

                     

                             دختر است دیگر...... {-15-}

                 1.gif

مشاهده همه ی 32 نظر
saaeidsabagh
saaeidsabagh

شبیی مست میگذشتم از ویرانه ای/ ناگهان چشمان مستم خیره

{-t15-}
شبیی مست میگذشتم از ویرانه ای/ ناگهان چشمان مستم خیره شد بر خانه ای /


لنگ لنگان پیش رفتم تا کنارپنجره/ با دو چشم خویش دیدم صحنه بیگانه ای/ پدری کوروفلج اندر گوشه ای/

مادری مات وپریشان غرقدر اندیشه ای/ پسرک ازسوزسرمامیزند دندان به هم/ دخترک که مشغول عیش ونوش بابیگانه ای/

بعد ازان لعنت فرستادم به خود/ که دگرمست نروم سوی هر ویرانه ای/ تا ببینم دحتری بابخت زار/

که میفروشد عصمتش رابهرنان خانهای..../

مشاهده همه ی 18 نظر
saaeidsabagh
saaeidsabagh

هههههههههههوایت چه دستان سنگینی دارد امروز که به سرم

هههههههههههوایت چه دستان سنگینی دارد امروز که به سرم

هههههههههههوایت
چه دستان سنگینی دارد امروز
که به سرم
زد
فهمیدم
.
.
...
.
.
.
............................................

مشاهده همه ی 8 نظر
saaeidsabagh
saaeidsabagh

مهربانیت را درقلب کسی باقی بگذاری بیشتر از حاضران

مهربانیت را درقلب کسی باقی بگذاری بیشتر از حاضران

مهربانیت را درقلب کسی باقی
بگذاری بیشتر از حاضران
 حاضر خواهی بود حتی
اگرغایب باشی.
..
.
.
.
.
.
.

مشاهده همه ی 3 نظر