لحظه  بروز رسانی 
Sahar
آروم و عادیآروم و عادی
Sahar

ﻏﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺩﺭﻭﺩﯾﻮﺍﺭ، ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ

ﻏﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺩﺭﻭﺩﯾﻮﺍﺭ، ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯽ
ﺧﻂ ﮐﺶ ﻭ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﮔﺎﺭ، ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ؟
ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻡ ﺩﻟﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎﺯ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ : ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪ ﺩﻟﺖ؟
ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽﮐﺸﻢ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺩﻟﻢ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ

مشاهده همه ی 4 نظر
Sahar
آروم و عادیآروم و عادی
Sahar

دلی که در دو جهان جز تو هٖیچ یارش نیست

دلی که در دو جهان جز تو هٖیچ یارش نیست

گـرش تـو یار نباشی جـهـان بـه کارش نیست

مشاهده همه ی 3 نظر
Sahar
آروم و عادیآروم و عادی
Sahar

خدا " تو " را که می آفرید حواسش پرت

خدا " تو " را که می آفرید

حواسش

پرت آرزو های من بود !

شدی همان آرزوی من ...!

مشاهده همه ی 4 نظر
Sahar
آروم و عادیآروم و عادی
Sahar

گاهی ارزش واقعی یڪ لحظہ ر تا زمانی ڪہ

.
گاهی ارزش واقعی یڪ لحظہ ر
تا زمانی ڪہ بہ یڪ
خاطـره تبدیل نشـود نمی فهمی
و چقدر دردناڪ اســت
این جـملہ ...

مشاهده همه ی 2 نظر