لحظه  بروز رسانی 
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

دانلود آهنگ غمگین و عاشقانه

 لینک

دانلود آهنگ غمگین و عاشقانه

مشاهده همه ی 6 نظر
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

مشاهده همه ی 3 نظر
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

مشاهده همه ی 1 نظر
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

مشاهده همه ی 1 نظر
SadSong.iR
عاشقعاشق
SadSong.iR

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد

متن آهنگ بخاطر تو از سروش ملک پورمتن آهنگ مرد تنهای شب از حبیب:
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها ، غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم
من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا ، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم

::.♫♫.::برای دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب کنید::.♫♫.::

دوستان به سایتم سر بزنید:Http://SadSong.ir

حتما دنبالم کنید اگر اهنگهای غمگین جدید رو میخواد براتون بفرستم

Page Adress:https://facenama.com/sadsong

Source:wWw.SadSong.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید