لحظه  بروز رسانی 
reza
reza

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺩ؛

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺩ؛
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ!
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺍ ﭘﯿﺮ ﻭ ﻓﺮﺗﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ...
ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ!
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ
ﻭﻗﺖ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﻔﻬﻤﯽ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﻭ
ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ،
ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ...
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﻣﺮﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﻦ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ،
ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻢ...
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪ،
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﺑﺎﺵ...
ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺩﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ،
ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﯼ،
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻧﮑﻨﻢ...؟!
ﺍﺯ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺫﻫﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮﺩﻧﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ...
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﻮ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ؛
ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮگم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدخت
آروم و عادیآروم و عادی
مهدخت
❤️

❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

به آدمهای زیادی گوش بده ، با آدمهای کمی

به آدمهای زیادی گوش بده ، با آدمهای کمی

به آدمهای زیادی گوش بده ،
با آدمهای کمی صحبت کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

‏کسی ‌که داره براتون یه موضوعی‌ رو توضیح میده و سعی

‏کسی ‌که داره براتون یه موضوعی‌ رو توضیح میده و سعی میکنه قانع بشین، نه ازت میترسه نه عقده تایید شدن داره. دوسِتون داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

مرا باز صدا کن ای عشق؛ که من

مرا باز صدا کن ای عشق؛ که من

مرا
باز صدا کن ای عشق؛
که من از لهجه‌ی چشمان تو
شاعر بشوم...

مشاهده همه ی 9 نظر
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

‌‌‌ بوی پیراهن یوسف ز صبا می‌شنوم مژده ای

‌‌‌ بوی پیراهن یوسف ز صبا می‌شنوم مژده ای

‌‌‌
بوی پیراهن یوسف ز صبا می‌شنوم
مژده ای دل که گلستان شده بیت الحزَنت

بر لبت مژده‌ی آزادی ما می‌گذرد
جـان صد مرغ گرفتار، فدای دهنت!

مشاهده همه ی 9 نظر
♥️ ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✿ًًًًٍٍٍْْْٰٰٰٰٖٖٖٓٓٓ͜͡اَلَهَهَ عَشَقًًًًٍٍٍَْْْْْْْْٖٖٖٖٖٖٓٓٓٓٓٓ͜͡ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ
آروم و عادیآروم و عادی
♥️ ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✿ًًًًٍٍٍْْْٰٰٰٰٖٖٖٓٓٓ͜͡اَلَهَهَ عَشَقًًًًٍٍٍَْْْْْْْْٖٖٖٖٖٖٓٓٓٓٓٓ͜͡ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ
پست شماره 321169405 از ♥️ ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✿ًًًًٍٍٍْْْٰٰٰٰٖٖٖٓٓٓ͜͡اَلَهَهَ عَشَقًًًًٍٍٍَْْْْْْْْٖٖٖٖٖٖٓٓٓٓٓٓ͜͡ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ

...

مشاهده همه ی 2 نظر
♥️ ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✿ًًًًٍٍٍْْْٰٰٰٰٖٖٖٓٓٓ͜͡اَلَهَهَ عَشَقًًًًٍٍٍَْْْْْْْْٖٖٖٖٖٖٓٓٓٓٓٓ͜͡ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ
آروم و عادیآروم و عادی
♥️ ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✿ًًًًٍٍٍْْْٰٰٰٰٖٖٖٓٓٓ͜͡اَلَهَهَ عَشَقًًًًٍٍٍَْْْْْْْْٖٖٖٖٖٖٓٓٓٓٓٓ͜͡ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ

من را بی تو نمیشود. تو فرض کن: ریاضی

من را بی تو نمیشود. تو فرض کن: ریاضی
نیا بارون

من را بی تو نمیشود. تو فرض کن: ریاضی
بدون عدد، دیوان بدون حافظ، باغچه بدون
گل، شمال بدون درخت، پاییز بدون باران
میشود؟ نه نمیشود

مشاهده همه ی 5 نظر