لحظه  بروز رسانی 
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

یکی می پرسد انــــــدوه تو از چیــست سبب ساز سکوت مبهـــــمت

یکی می پرسد انــــــدوه تو از چیــست
سبب ساز سکوت مبهـــــمت کیـــست
برایش صـــــــــادقانه مــــــی نویســــــم
برای آنکــــــه باید بـــــــاشد و نیســـــت


نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود . نمازش که

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود ..
نمازش که تموم شد هنوز پشت به اون ورنشسته بودم
کتاب شعرش و برداشت و با یه لحنِ دلنشین شروع کرد به خوندن
ولی من باز باهاش قهر بودم …!!!
کتاب و گذاشت کنار ، بهم نگاه کرد و گفت :
“غزل تمام ، نمازش تمام ،دنیا مات ، سکوت بین من و واژه ها سکونت کرد”
باز هم بهش نگاه نکردم …
اینبار پرسید : عاشقمی؟؟ سکوت کردم …
گفت: “عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز …
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند”
دوباره با لبخند پرسید : عاشقمی مگه نه ؟؟؟
گفتم : نـــــــه
گفت : ” لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری ..
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری ”
زدم زیرِ خنده … و رو بروش نشستم …
دیگه نتونستم بهش نگم وجودش چقدر آرامش بخشه …
بهش نگاه کردم و از ته دل گفتم :
خدا رو شکر که هستی …


عاشقانه

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

آقـــــــــاجان . طاقتــــــــم طاق شد و ازتو نیامد خبری جـــگرم آب

آقـــــــــاجان ...

طاقتــــــــم طاق شد و ازتو نیامد خبری

جـــگرم آب شد و از تو نیامـــــــــد خبری

عاشقــانی که مدام از فرجت می گفتند

{عکسمان قــاب شد} و از تو نیامـــد خبری


khalili

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

غرق شده ام در زندگی بی “تو” آب تلخ نبودنت را

غرق شده ام
در زندگی بی “تو”
آب تلخ نبودنت را قورت داده ام
و باز
در هیاهوی نفس تنگی ها
یادت نمی کنم
باید نجاتـم دهی…

P6.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است