لحظه  بروز رسانی 
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

کسی که پوزه دشمن را به خاک مالیده؛
در برابر خالق، سر به سجده می گذارد،

و این یعنی قدرت الهی…سردار-قاسم-سلیمانی-بیت-رهبری

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

رهبرا من مصطفایی دیگرم؛
فرمان بده…

شهید مصطفی احمدی روشن

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

ما با چای روضه حسین مست می شویم…


محرم روضه

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

یکی می پرسد انــــــدوه تو از چیــست
سبب ساز سکوت مبهـــــمت کیـــست
برایش صـــــــــادقانه مــــــی نویســــــم
برای آنکــــــه باید بـــــــاشد و نیســـــت


نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

قهر بودیم ، در حال نماز خوندن بود ..
نمازش که تموم شد هنوز پشت به اون ورنشسته بودم
کتاب شعرش و برداشت و با یه لحنِ دلنشین شروع کرد به خوندن
ولی من باز باهاش قهر بودم …!!!
کتاب و گذاشت کنار ، بهم نگاه کرد و گفت :
“غزل تمام ، نمازش تمام ،دنیا مات ، سکوت بین من و واژه ها سکونت کرد”
باز هم بهش نگاه نکردم …
اینبار پرسید : عاشقمی؟؟ سکوت کردم …
گفت: “عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز …
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند”
دوباره با لبخند پرسید : عاشقمی مگه نه ؟؟؟
گفتم : نـــــــه
گفت : ” لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری ..
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری ”
زدم زیرِ خنده … و رو بروش نشستم …
دیگه نتونستم بهش نگم وجودش چقدر آرامش بخشه …
بهش نگاه کردم و از ته دل گفتم :
خدا رو شکر که هستی …


عاشقانه

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

آقـــــــــاجان ...

طاقتــــــــم طاق شد و ازتو نیامد خبری

جـــگرم آب شد و از تو نیامـــــــــد خبری

عاشقــانی که مدام از فرجت می گفتند

{عکسمان قــاب شد} و از تو نیامـــد خبری


khalili

نظرات برای این پست غیر فعال است
صامـבפּלּ
آروم و عادیآروم و عادی
صامـבפּלּ

غرق شده ام
در زندگی بی “تو”
آب تلخ نبودنت را قورت داده ام
و باز
در هیاهوی نفس تنگی ها
یادت نمی کنم
باید نجاتـم دهی…

P6.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است