لحظه  بروز رسانی 
sara
لوسلوس
sara

تختے کہ امروز صبح خالے شد .و قلبے کہ دیگر روے

تختے کہ امروز صبح خالے شد .و قلبے کہ دیگر روے

تختے کہ امروز صبح خالے شد ...
و قلبے کہ دیگر روے تکرار نیست...
و ھوادارانے کہ دیگر نمے توانند نگرانت شوند...
و صدایے کہ تا ابد جاودانہ مے ماند
خداحافظ مرتضے ...!
روحش شااااد...

مشاهده همه ی 6 نظر
sara
لوسلوس
sara

سلام دوستان عزيزي كه پيامخصوصي ميدن طرفدارم شدن من با گوشي

سلام دوستان عزيزي كه پيامخصوصي ميدن طرفدارم شدن من با گوشي

سلام دوستان عزيزي كه پيامخصوصي ميدن طرفدارم شدن من با گوشي أن ميشم  چند روزي ؛برگشتم جبران ميکنم 

مشاهده همه ی 1 نظر
sara
لوسلوس
sara
مدیر عزیز

مدیر عزیز

مشاهده همه ی 2 نظر