لحظه  بروز رسانی 
leila
ناراحتناراحت
leila

این روزها کســـــــی به خودش زحمــــــــــت نمی دهد یک نفــــــر

این روزها
کســـــــی به خودش زحمــــــــــت نمی دهد
یک نفــــــر را کشـــــــــــف کند !
زیبایــــــی هایش را بیـــــرون بکشــــــد ...
تلخـــــــی هایش را صبر کند ...
آدمهـــــــــای امروز،
دوســـــــــــت های کنســـــــروی می خواهند!
یک کنسرو که درش را باز کنند
و یک نفر شیــــرین و مهربان
از داخلش بپرد بیــــــرون!
و هی لبخنــــــــــد بزنــــــــد و بگـــــــــــوید:
"حـــــــق با تــــــــــوست"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید