لحظه  بروز رسانی 
دنی آلبرتینی>>
شیطونشیطون
دنی آلبرتینی>>

0019b91eca3912ccad5a2d-1.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
دنی آلبرتینی>>
شیطونشیطون
دنی آلبرتینی>>

ایا تو خونه عصاب ندارید ایا دوست دارید  پولدار شید

ایا تو خونه عصاب ندارید
ایا دوست دارید  پولدار شید
 ایا برای  ان راه حلی پیدا نکردید
ما برای شما راحلی داریم


با کرم چهارکاره  پرتف اس
n00176888-t.jpg
فس این را درمان کنید خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

مشاهده همه ی 3 نظر
دنی آلبرتینی>>
شیطونشیطون
دنی آلبرتینی>>

روزی انسان ازپروردگار پرسید: خدایا اگرهمه چیز در سرنوشت ما نوشته

روزی انسان ازپروردگار پرسید: خدایا اگرهمه چیز در سرنوشت ما

نوشته شده است پس آرزو کردن ما چه فایده ای دارد؟

پروردگار خندید و گفت: شاید من نوشته باشم هرچه آرزو کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دنی آلبرتینی>>
شیطونشیطون
دنی آلبرتینی>>

IMAGE635066232862466280.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر